שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה
בראשית

יצחק ויוסף – לפרשת מקץ, שבת חנוכה

"… נמצא 'ויהי' משמש לשון שמחה ולשון אבל, לכך נאמר בתחילת העניין 'ויהי מקץ'. דורשי אגדות אומרין, מסורת היא בידן

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב
בראשית

 מפעלות אלוקים ומפעלות הוי'ה – לפרשת וישב

"זה הוא שאמר הכתוב 'לכו וראו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם', נאמר הפסוק הזה כנגד עלילות שהקב"ה מנהג

האמת והשלום – לפרשת וישלח
בראשית

האמת והשלום – לפרשת וישלח

"זה הוא שאמר הכתוב 'שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים' למה הוא קורא לכנסת

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא
בראשית

נחלה בלי מצרים – לפרשת ויצא

" 'ופרצת ימה וקדמה' מלמד שניתנה לו נחלה שאין לה מצרים. מכאן אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג

עקרותן של אימהות – לפרשת תולדות
תשע"ט

עקרותן של אימהות – לפרשת תולדות

"תנו רבנן שאלו את הזקנים מפני מה אמהות עקרות היו? אמרו להם מפני שהן צדיקות וכשרות, כדי שלא יהוא בטוחות

הצלת לוט – לפרשת וירא
תשע"ט

הצלת לוט – לפרשת וירא

" 'והנה שלושה אנשים' – מאן נינהו  (מי הם) שלושה אנשים? אמר רב: מיכאל וגבריאל ורפאל. מיכאל שבא לבשר את

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך
בראשית

הניסיון הרביעי – לפרשת לך לך

  " הניסיון הרביעי – 'ויהי בימי אמרפל', זה נמרוד. רב ושמואל חד אמר אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד?

תורתו של נח – לפרשת נח
בראשית

תורתו של נח – לפרשת נח

"זה הוא שאמר הכתוב 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' נאמר הפסוק הזה כנגד נח הצדיק שלא הלך בדרכי

אור שם שמים – לפרשת בראשית
תשע"ט

אור שם שמים – לפרשת בראשית

" 'ויקרא אלקים לאור יום' גבי אור כתיב 'ויקרא אלקים' וגבי חשך כתיב 'ולחושך קרא לילה' מכאן שאין הקב"ה מזכיר

יושר החיים לפרשת האזינו
דברים

יושר החיים לפרשת האזינו

  " 'וישמן ישורון ויבעט' – לפי השבע הן מורדין, וכן אתה מוצא בדור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא

אשריכם ישראל – ליום כיפור
כללי

אשריכם ישראל – ליום כיפור

אשריכם ישראל – ליום כיפור "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה
דברים

על תפילה ועיתויה – לפרשת וילך ושבת תשובה

" 'הן קרבו ימיך למות'… מלמד שעשרה פעמים נגזרה עליו גזירה שלא ליכנס לארץ ישראל ועדיין לא נחתם גזר דין

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא
דברים

עבודת ד' במקדש ובשמחה – לפרשת כי תבוא

" 'ויביאנו אל המקום הזה' זה בית המקדש. או יכול זה ארץ ישראל? כשהוא אומר 'ויתן לנו את הארץ הזאת'

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא
דברים

כנגד יצר הרע – לפרשת כי תצא

בס"ד " 'כי תצא למלחמה על אויביך… וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה'. לא דברה תורה

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים
דברים

המלך המשפט וגאולה – לפרשת שופטים

" 'שופטים ושוטרים' משל למלך שהיה לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד והיה

שותפות בבריאה – לפרשת ראה
כללי

שותפות בבריאה – לפרשת ראה

" 'עשר תעשר'…  זה שאמר הכתוב 'נבהל להון איש רע עין' וגו' רבי לוי פתר קרא בזה שאינו מוציא מעשרותיו

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב
דברים

ביטולה של תורה ויסודה – לפרשת עקב

בס"ד " אמר ריש לקיש פעמים שביטולה של תורה היא יסודה דכתיב 'אשר שברת' אמר לו הקב"ה: יישר כח ששברת."

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו
דברים

תחנונים ונחמה – לשבת ואתחנן נחמו

בס"ד "… 'ואתחנן' למה לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים? אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה 'הודיעני נא את

שמחת התוכחה – לפרשת דברים
דברים

שמחת התוכחה – לפרשת דברים

בס"ד " 'אלה הדברים אשר דבר משה' – וכי לא נתנבא משה אלא אלו בלבד, והרי כתב כל התורה שנאמר

הכרעת החיים הפנימיים – לפרשת מטות מסעי
במדבר

הכרעת החיים הפנימיים – לפרשת מטות מסעי

"… אמר להם הקב"ה לישראל לא תהיו סבורים שמותר לכם לישבע בשמי אפילו באמת, אין אתם רשאין לישבע בשמי אלא

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס
במדבר

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס

"רבי נתן אומר יפה כח נשים מכח אנשים, אנשים אומרים 'ניתנה ראש ונשובה מצרימה' ונשים אומרות 'תנה לנו אחוזה' "

משה ובלעם – פרשת בלק
במדבר

משה ובלעם – פרשת בלק

בס"ד משה ובלעם –לפרשת בלק "…במשה ייתר אות אחת, בבלעם חיסר אות אחת, במשה חיסר דבר אחד, בבלעם ייתר דבר

זמן וטהרה – לפרשת חוקת
במדבר

זמן וטהרה – לפרשת חוקת

" 'והייתה לעדת ישראל למשמרת' – לפי שבעולם הזה ישראל מיטמאין ומיטהרין על ידי כהן, אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד

אולי הוא בוכה עכשיו: מעט על אלסטיות הזמן האומנותי, החופש, ופעימות הלב
כללי

אולי הוא בוכה עכשיו: מעט על אלסטיות הזמן האומנותי, החופש, ופעימות הלב

המשפטים הבאים אינם צריכים להיות ההתחלה, הם סופו של תהליך, ועצם ההשמה שלהם בהתחלה תיצור ניכור אפשרי. לא נמצא להם

זכותו של משה – לפרשת קורח
במדבר

זכותו של משה – לפרשת קורח

"…ולפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם, זכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנם, שלושה בני קרח ואון בן פלת.

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח
במדבר

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח

" 'וראיתם ועשיתם', מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית מעלה עליו הכתוב כאלו קיים כל המצות כולן, והלא דברים קל

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך
במדבר

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך

" 'ויהי בנסוע הארון'. פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה (לפני שני הפסוקים 'ויהי בנסוע' 'ובנחה יאמר' מופיעה

הרשמה לתפוצת השיעורים של הרב נתן בירושלים
כללי
אדם מכבד מקומו – לפרשת נשא
במדבר

אדם מכבד מקומו – לפרשת נשא

"תניא רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו שכן מצינו בסיני שכל זמן שהשכינה

דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני באוהל מועד' עד שלא עמד אוהל מועד דיבר עימו בסנה שנאמר 'ויקרא מלאך

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים
ויקרא

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים

" 'ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות' רבי שמעון אומר מאתים אמה, רבי יהודה אומר מאה אמה כאדם הראשון…" (ילקוט

אונאת דברים – לפרשת בהר
ויקרא

אונאת דברים – לפרשת בהר

" …'ולא תונו איש את עמיתו' באונאת דברים הכתוב מדבר. הא כיצד? אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור
ויקרא

הכהונה – בקשת החיים. לפרשת אמור

"מה כתיב למעלה מן העניין? 'ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני', מה כתיב אחריו? 'אמור אל הכהנים',

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים
ויקרא

פרושים וצדוקים במעלה הקדושה – לפרשת אחרי מות קדושים

"תנו רבנן 'ונתן את הקטורת על האש לפני ד'- שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מליבן של צדוקין שהיו אומרים יתקן

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע
ויקרא

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

"… לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעין, אבל לעתיד אמר הקב"ה: אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב 'וזרקתי עליכם

ליל הסדר בארץ ישראל ובבית המקדש
כללי

ליל הסדר בארץ ישראל ובבית המקדש

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני והיו מספרים ביציאת מצרים

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול
ויקרא

קרבנות של עתיד – לפרשת צו ושבת הגדול

" 'זאת תורת העולה'. אמר רבי אבא בר יודן: משל למלך שכבדו אוהבו בחבית של יין וכלכלה של תאנים. אמר

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש
ויקרא

דעת – כלי הכלת ההמיה. לפרשת ויקרא והחודש

"רבי תנחומא פתח 'יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת' בנוהג שבעולם אדם יש לו כסף וזהב ואבנים טובות

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי
שמות

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי

" 'ויקהל משה' – רבותינו בעלי אגדה אומרים: מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת

נשיאות ראש ושמחה – לפרשת כי תשא
כללי

נשיאות ראש ושמחה – לפרשת כי תשא

" 'כי תישא את ראש בני ישראל' מה כתיב למעלה מן העניין? 'וכיפר אהרן על קרנותיו', כיוון שחטאו ישראל אמר

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור
שמות

הארת החרות – לפרשת תצוה וזכור

" 'ואתה תצוה את בני ישראל'. 'הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים' ראה מה הקדוש ברוך הוא מקלס כנסת

פרשת תרומה
שמות

פרשת תרומה

" 'וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. זה שאמר הכתוב 'כי לקח טוב נתתי

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים
שמות

אם יתן איש כל הון ביתו באהבה – לפרשת משפטים

" 'ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה', רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מן טבריא לצפורי והוה מסתמיך על כתפיה

פרשת יתרו
שמות

פרשת יתרו

" מה כתיב למעלה מן העניין? מפלתו של עמלק ואחר כך 'וישמע יתרו'. זה שאמר הכתוב 'לץ תכה ופתי יערים'

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח
שמות

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח

" 'ויאמר אם שמוע תשמע' אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא
שמות

פעולת הפסח לדורות – לפרשת בא

"רבי חלבו בשם רבי יוחנן: הכא (=כאן) את אמר 'בעשור לחודש' (שאז נצטווינו לקחת ולהפריש את קרבן הפסח) ולהלן אמר

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא
שמות

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא

בס"ד "רבי יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח'- וכי יש לך אדם שמתבשר

מעגלי תשובה – לפרשת שמות
שמות

מעגלי תשובה – לפרשת שמות

"… אמר לפניו תן לי אות. אמר לו 'השלך מטך ארצה'. ולמה הראה הקב"ה למשה בנחש? אלא מה נחש ממית

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי
בראשית

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

" 'המלאך הגואל אותי' רבי אלעזר אומר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה

מהות הלימוד בדרך  – לפרשת ויגש
בראשית

מהות הלימוד בדרך – לפרשת ויגש

" 'ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך' אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. איני (=כן

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה
בראשית

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה

 " 'ויהי מקץ שנתיים ימים'. 'קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר' וגו'. זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה.

בהירות התודעה –לפרשת וישב
בראשית

בהירות התודעה –לפרשת וישב

" 'וישמע ראובן ויצילהו מידם' … לימדתך תורה דרך ארץ שכשאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו היה

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח
בראשית

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח

בס"ד " 'ויותר יעקב לבדו'- 'אין כאל ישרון רוכב שמים בעזרך' אין כאל, ומי כאל? ישורון, הנאים והמשובחים שבכם, את

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא
בראשית

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא

"כתיב 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל' – מדבר ביעקב דכתיב 'ויחלום והנה סולם'… רבי ברכיה בשם רבי

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות
בראשית

תולדותיו של אברהם – לפרשת תולדות

" 'עטרת זקנים בני בנים' – האבות עטרה לבנים והבנים עטרה לאבות. האבות עטרה לבנים שנאמר: 'ותפארת בנים אבותם', והבנים

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה
בראשית

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה

" 'וד' בירך את אברהם בכל' – תנו רבנן שלושה לא שלט בהם יצר הרע ואלו הן, אברהם יצחק ויעקב

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא
בראשית

גודל הכנסת אורחים – פרשת וירא

"אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש דקתני (שלמדנו) 'מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה

מראה כהן – ליום הכיפורים
כללי

מראה כהן – ליום הכיפורים

כשהכהן הגדול נכנס להקטיר קטורת בקדש הקדשים, מגיעה עבודת יום הכיפורים למיצוייה. בשלב זה נאמר "וכל אדם לא יהיה בבואו

עבודת אלול – הרב נתן
כללי

עבודת אלול – הרב נתן

להורדת המאמר לחץ כאן עבודת התשובה המיוחדת של אלול השם של החודש, ככל שמות החודשים עלו אתנו מבבל, ולכאורה אין

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך
דברים

ניצבים כולכם – לפרשת ניצבים וילך

 " 'אתם נצבים היום', זה שאמר הכתוב' הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד' וגו', כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא
דברים

את פניך ד' אבקש – לפרשת כי תצא

" 'והיה בהניח ד' אלוקיך לך'… רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר: כל זמן שזרעו של עמלק קיים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים
דברים

צדק שלום ואמת – פרשת שופטים

צדק שלום ואמת "ושפטו את העם משפט צדק – שיהיו מטין את העם לכף צדק, אמר רבי יהודה ברבי שלום

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה
דברים

טהרת השבת והמעשרות – פרשת ראה

בס"ד טהרת השבת והמעשרות "…רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: בזכות שני דברים ישראל מתחטאין (=נטהרים) לפני המקום, בזכות

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב
דברים

ערכן של מצוות קלות – לפרשת עקב

" 'והיה עקב' זה שאמר הכתוב 'למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני', יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן
דברים

ומי גוי גדול – פרשת ואתחנן

" 'ואתחנן אל ד' ', זה שאמר הכתוב 'אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה', אמר משה: רבש"ע

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת
במדבר

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת

"אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה היה אומר לו

גנותה של מחלוקת  – לפרשת קרח
במדבר

גנותה של מחלוקת – לפרשת קרח

" 'ויאמר אל ד' אל תפן אל מנחתם' – אל תקבלם בתשובה. היה צריך למקרא לומר אל תפן אל עבודתם

יורדי הים באניות – לפרשת שלח
במדבר

יורדי הים באניות – לפרשת שלח

"ילמדנו רבינו מהו לפרוש לים הגדול קודם לשבת שלשה ימים? כך שנו רבותינו אין מפליגין את הספינה לים הגדול שלשה

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך
במדבר

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך  "ילמדנו רבינו כמה נימין היו באותו כנור שהיו הלוים מנגנין

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'?

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים
במדבר

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים

"זה שאמר הכתוב 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה

פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל'

גאולת ישראל לפרשת דברים
דברים

גאולת ישראל לפרשת דברים

"  'אלה הדברים' יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה זכרו שכל הנסים שעשה לישראל במדבר

עולם הרוח – נצור לשונך מרע
אודיאו
עולם הרוח – כה שבט
אודיאו
עולם הרוח – כ' שבט
אודיאו
עולם הרוח – יום שישי
אודיאו
פני שבת
כללי

פני שבת

זמרו לה'

נשיאות פנים ונשיאות ראש
במדבר

נשיאות פנים ונשיאות ראש

" 'ויהי ביום כלות משה', אמר רבי יהודה בר סימון: יום שהוקם המשכן נכנס משה והיה שומע קול הדר, קול

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם'

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר
ויקרא

נכנס יין יצא סוד – פרשת שמיני וספירת העומר

בס"ד נכנס יין יצא סוד – לפרשת שמיני וספירת העומר " 'וידבר ד' אל אהרן לאמר: יין ושכר אל תשת'…

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים
ויקרא

על תפילת מנחה ועבודת המקדש – אחרי קדושים

" 'ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרן איש איש מבית ישראל אשר ישחט' ורוח הקדש צווחת 'כי ממזרח שמש

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות
ויקרא

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות

"דבר אחר 'אדם כי יהיה בעור בשרו' למה אינו אומר 'דבר אל בני ישראל' כמו שכתב בכל הפרשיות כלם אלא

ויקרא
ויקרא

ויקרא

  " 'וידבר ד' אל משה לאמר נפש כי תחטא'… זה שאמר הכתוב 'גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא
שמות

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא

 "וידבר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר וכי (=והלא) לא היה הדבור אלא למשה בלבד, ומה תלמוד לומר

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח
שמות

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח

"כי גאה גאה – גאוני (הקב"ה 'הגאה' אותי) וגאיתיו. גאוני במצרים 'בני בכורי ישראל',  גאיתיו במצרים 'השיר יהיה לכם כליל

פרשת שמות
שמות

פרשת שמות

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמות סימן ח " 'ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה', והנה ילד בוכה לא נאמר

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי
בראשית

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי

  " 'ויקרא יעקב אל בניו' – זה שאמר הכתוב 'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח' הכתוב מדבר ביצחק ויעקב

ברור החלומות – פרשת וישב
בראשית

ברור החלומות – פרשת וישב

   "…אמר רבי יהושע בן לוי: בא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם –

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח
בראשית

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח

"וירא אלהים אל יעקב – זה שאמר הכתוב: 'כל ארחות ד' חסד ואמת', בשעה שאמר משה לישראל 'אחרי ד' אלהיכם

פרשת ויצא
בראשית

פרשת ויצא

"ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט, לשלש הערים

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות
בראשית

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות

  "אלה תולדות יצחק. זה שאמר הכתוב: 'גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו' כנגד מי אמרו שלמה? לא

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה
בראשית

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה

  "זה שאמר הכתוב 'בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך' רבי אליעזר אומר: בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה

העצה על המילה – פרשת וירא
בראשית

העצה על המילה – פרשת וירא

'באלוני ממרא –  ולמה באלוני ממרא? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר של בריה. שלשה אוהבים היו

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך
בראשית

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך

" ויאמר ד' אל אברם- ילמדנו רבנו, אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך? רב אידי ורב הונא

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח
בראשית

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

  "צא מן התבה – אמר דוד 'הוציאה ממסגר נפשי', כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד 'הוציאה ממסגר נפשי' שנאמר

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית
בראשית

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית

"בראשית ברא אלהים –  ילמדנו רבינו הבונה בית חדש כיצד צריך לברך? כך שנו רבותינו ז"ל: הבונה בית חדש מברך

פרשת שבוע בראשית
כללי
פרשת שבוע – הרב נתן אופנר
כללי
Hello world!
כללי

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

קטגוריות