שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר 'לא תעלה במעלות על מזבחי' וסמיך ליה 'ואלה המשפטים', ותנא 'אשר לא תגלה ערותך' (זהו המשך הפסוק 'ולא תעלה במעלות) וכי ערותן של כהנים מגולות היו, והלא כבר נאמר 'ועשה להם מכנסי בד'? אלא לומר […]

קרא עוד ←
אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח
בראשית

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח

"וירא אלהים אל יעקב – זה שאמר הכתוב: 'כל ארחות ד' חסד ואמת', בשעה שאמר משה לישראל 'אחרי ד' אלהיכם תלכו' וחוזר ואומר ללכת בדרכיו, אמרו לו: מי יוכל ללכת בדרכיו, והכתיב 'ד' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו', וכתיב 'בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו' וכתיב 'אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד'? […]

קרא עוד ←
על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא
שמות

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא

 "וידבר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר וכי (=והלא) לא היה הדבור אלא למשה בלבד, ומה תלמוד לומר 'אל משה ואהרן', כשם שהיה משה כלול (=ראוי) לדברות כך אהרן, ומנין שלא דבר עם אהרן דכתיב 'ויהי ביום דבר ד' אל משה בארץ מצרים' –  למשה ולא לאהרן, אף כאן למשה ולא לאהרן, ומפני […]

קרא עוד ←
מהות הלימוד בדרך  – לפרשת ויגש
בראשית

מהות הלימוד בדרך – לפרשת ויגש

" 'ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך' אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. איני (=כן הוא)?! והאמר רבי אילעי: שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף… לא קשיא הא למיגרס הא לעיוני (= לא קשה זה לגרוס, זה לעיין, כלומר ללמוד בגירסא מותר ללמוד ולעיין אסור […]

קרא עוד ←
שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך
במדבר

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך

" 'ויהי בנסוע הארון'. פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה (לפני שני הפסוקים 'ויהי בנסוע' 'ובנחה יאמר' מופיעה נון הפוכה וכך בסוף הפסוק השני) לומר שאין זו מקומה. רבי אומר לא מן השם הוא זה (לא זה הטעם) אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו… כמאן אזלא (כאיזו שיטה סוברת המימרא הבאה) הא […]

קרא עוד ←
משה ובלעם – פרשת בלק
במדבר

משה ובלעם – פרשת בלק

בס"ד משה ובלעם –לפרשת בלק "…במשה ייתר אות אחת, בבלעם חיסר אות אחת, במשה חיסר דבר אחד, בבלעם ייתר דבר אחד. במשה כתיב 'ויקרא אל משה' (בתוספת א' ) בבלעם כתיב 'ויקר אלקים אל בלעם' (בחיסור האות א'), במשה כתיב 'הודיעני נא את דרכך' (ולא הודיעו), בבלעם כתיב 'ויודע דעת עליון' " (ילקוט שמעוני בלק) […]

קרא עוד ←
פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל' – זה צדקה שאתה מביא לעולם מפורסמת היא על ההרים הללו, 'משפטיך תהום רבה' – משפט שאתה עושה בעולם כתהום רבה, מה תהום רבה בסתר אף משפטיך, בסתר, כיצד?! כיון שחרבה ירושלים בתשעה באב חרבה, […]

קרא עוד ←
עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'? אמר רבי יהודה בר שלום משל לבן מלכים שעמד מחוליו. אמר אביו נמתין לו שלשה חדשים עד שתשוב נפשו מן החולי ואחרי כן אוליכנו לבית הרב ללמוד תורה, אף כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהן […]

קרא עוד ←
אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם' אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר 'אמור ואמרת' צריך לדרוש… ואף כאן 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת' אמירה ראשונה למת מצוה יטמא והשניה לאחרים לא יטמא, לפיכך 'אמור ואמרת'. לפי שבעולם הזה כהן מיטמא […]

קרא עוד ←
לחיות הכל – לפרשת חיי שרה
בראשית

לחיות הכל – לפרשת חיי שרה

" 'וד' בירך את אברהם בכל' – תנו רבנן שלושה לא שלט בהם יצר הרע ואלו הן, אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל." (ילקוט שמעוני חיי שרה קו') אברהם אבינו בפרק האחרון של חייו מגיע למצב בו מתגלה ומתברר כי ד' בירכו בכל, מדרגה רוחנית זו מובילה אותו לדאוג לנישואי בנו יצחק. מהי […]

קרא עוד ←