אתה אור ומושבך אור – לפרשת בהעלותך
במדבר

אתה אור ומושבך אור – לפרשת בהעלותך

" אמרו משה ואהרן לפני הקב"ה: רבונו של עולם, אתה אור ומושבך אור והאור כולו שלך, ואתה מצווינו להדליק לך

אמון משפחתי ועבודת ד' –לפרשת נשא וחג השבועות
במדבר

אמון משפחתי ועבודת ד' –לפרשת נשא וחג השבועות

" לפיכך משה מזהיר לישראל על פרשת סוטה, שכל המזנה על אשתו כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר 'אם נפתה ליבי

הכרעת החיים הפנימיים – לפרשת מטות מסעי
במדבר

הכרעת החיים הפנימיים – לפרשת מטות מסעי

"… אמר להם הקב"ה לישראל לא תהיו סבורים שמותר לכם לישבע בשמי אפילו באמת, אין אתם רשאין לישבע בשמי אלא

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס
במדבר

נשים ארצישראליות – לפרשת פנחס

"רבי נתן אומר יפה כח נשים מכח אנשים, אנשים אומרים 'ניתנה ראש ונשובה מצרימה' ונשים אומרות 'תנה לנו אחוזה' "

משה ובלעם – פרשת בלק
במדבר

משה ובלעם – פרשת בלק

בס"ד משה ובלעם –לפרשת בלק "…במשה ייתר אות אחת, בבלעם חיסר אות אחת, במשה חיסר דבר אחד, בבלעם ייתר דבר

זמן וטהרה – לפרשת חוקת
במדבר

זמן וטהרה – לפרשת חוקת

" 'והייתה לעדת ישראל למשמרת' – לפי שבעולם הזה ישראל מיטמאין ומיטהרין על ידי כהן, אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד

זכותו של משה – לפרשת קורח
במדבר

זכותו של משה – לפרשת קורח

"…ולפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם, זכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנם, שלושה בני קרח ואון בן פלת.

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח
במדבר

זכרון כתנועת חיים – לפרשת שלח

" 'וראיתם ועשיתם', מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית מעלה עליו הכתוב כאלו קיים כל המצות כולן, והלא דברים קל

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך
במדבר

שבעה ספרי תורה – לפרשת בהעלותך

" 'ויהי בנסוע הארון'. פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה (לפני שני הפסוקים 'ויהי בנסוע' 'ובנחה יאמר' מופיעה

אדם מכבד מקומו – לפרשת נשא
במדבר

אדם מכבד מקומו – לפרשת נשא

"תניא רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו שכן מצינו בסיני שכל זמן שהשכינה

דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני באוהל מועד' עד שלא עמד אוהל מועד דיבר עימו בסנה שנאמר 'ויקרא מלאך

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת
במדבר

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת

"אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה היה אומר לו

גנותה של מחלוקת  – לפרשת קרח
במדבר

גנותה של מחלוקת – לפרשת קרח

" 'ויאמר אל ד' אל תפן אל מנחתם' – אל תקבלם בתשובה. היה צריך למקרא לומר אל תפן אל עבודתם

יורדי הים באניות – לפרשת שלח
במדבר

יורדי הים באניות – לפרשת שלח

"ילמדנו רבינו מהו לפרוש לים הגדול קודם לשבת שלשה ימים? כך שנו רבותינו אין מפליגין את הספינה לים הגדול שלשה

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך
במדבר

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך  "ילמדנו רבינו כמה נימין היו באותו כנור שהיו הלוים מנגנין

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים
במדבר

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים

"זה שאמר הכתוב 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה

פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל'

נשיאות פנים ונשיאות ראש
במדבר

נשיאות פנים ונשיאות ראש

" 'ויהי ביום כלות משה', אמר רבי יהודה בר סימון: יום שהוקם המשכן נכנס משה והיה שומע קול הדר, קול

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן