שמחה בחושך – לפרשת וישב

" 'וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען' מהו 'מגורי אביו' כמו שאתה אומר 'מגור מסביב' שכל ימיו היה ירא והיה ביראה. 'וישב יעקב בארץ מגורי אביו' רבי אלעזר אמר שנקשר וישב באותו מקום שהתאחד עם החושך, ארץ מגורי אביו דייקא, 'בארץ כנען' – התקשר המקום במקומו: 'מגורי אביו' זהו הדין הקשה, 'בארץ מגורי אביו' כמו שנאמר הדין הרפה שהוא הארץ, שהתאחד עם הדין הקשה ובו התיישב יעקב והתאחד עימו'.

ל"ב כ"ה; תרגום זוהר הקדוש קע.

התורה מאריכה בתארי המקום בו ישב יעקב. יעקב יושב במגורי אביו, בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. יעקב אבינו מגיע מצד נשמתו לשלמות המתבטאת בקביעות, בישיבה. ישיבה זו מגלה חיבור בין מדרגות שונות. המדרגה העליונה של אביו יצחק היא היראה. לכן יצחק נחשב כגר בארץ עם כל קביעותו בה, 'גור בארץ הזו' נאמר לו. המגורים הם מלשון מגור ויראה. מציאות היראה העליונה הזו יוצרת את החיבור עם החושך. החושך, שיראתו של יצחק מתאחדת עימו, הוא עומק האור, הקב"ה 'יוצר אור ובורא חושך'. האור נוצר יש מיש, ואילו החושך הוא בריאה יש מאין. הקב"ה העוטה אור כשלמה, כשהוא בורא את העולם, הוא מחדש לחלוטין את מדרגת החושך. חושך עליון זה מגלה מתוכו את האור – 'ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור', אור שכבר היה (תרגום זוה"ק בראשית טז:). על כן מצטווה יצחק לא לצאת מהארץ הקדושה, כי מדרגתו העליונה עלולה להתאחד עם חושך מסוג אחר. 'מלך' הוא יצר הרע שהוא נקרא מלך ושולט בעולם על בני האדם, 'זקן וכסיל'.. 'אשר לא ידע להזהר עוד', להזהיר אין כתוב כאן אלא 'להזהר', בגלל שהוא כסיל ועליו אמר שלמה עליו השלום 'והכסיל בחושך הולך' שהלא ממחצב (ויש גורסים 'מפסולת') החושף הוא בא, ואין לו אור לעולם. (תרגום זוה"ק קעט:).  

התביעה היצחקית לגלות את הרצון האלוקי לברא את העולם במידת הדין, בד בבד עם חוסר יכולת התקיימות העולם ברובד כזה, יוצרת מצב של יראה עליונה, הנוגעת באותו מעבר פלאי שבין האור הקדמון לבין המציאות, ששיא פסגתה הוא החושך. חושך זה גונז בחובו אור עליון כל כך, שאין העולם כולו כדאי לו, אור שכשהוא מבצבץ דרך החושך, מתגלה הוא באור ממועט המוכשר להנחות, להזהיר ולהדריך את העולם. התביעה מלאת היראה של יצחק היא להתדבק בטוב מוחלט עליון כל כך, המתגלה כעומד למעלה מערכי חושך ואור מוגבלים. אמנם הכסיל הולך בחושך. ההתמכרות לחושך, כשהיא באה מתוך קטנות החיים, יוצרת היא מצב בו המציאות נתפסת כאוסף של פרטים, בתוך החושך אין אפשרות לראות את המכלול. החושך מאפשר התעלות להקשבה עליונה העומדת למעלה מכל גדר – זוהי הקשבתו של יצחק שכהו עיניו, או כסילות ההולכת בחושך – כסילות שלא רק שאינה יודעת להזהיר, אלא אפילו את עצמה אינה יודעת להדריך ואינה יודעת להיזהר. פסולת החושך העליון יוצרת את הכסילות, ורק עליונותו של יצחק מסוגלת להעלות את כל הרע לטוב עליון, כזה שאין כל העולם כולו כדאי לו.

יעקב מלא אמון בעולם המסוגל להתעלות למדרגה זו, ולכן הוא מחבר את ה'ארץ' עם 'מגורי אביו'. מחבר יעקב את ההנהגה הגלויה הזו, המופיעה בארץ, את הדין הרפה עם הדין הקשה העליון של יצחק. הישיבה, הקביעות של יעקב, מגלה כי יעקב אינו מתאחד רק עם מדרגת אביו, אלא מאחד את מדרגת אביו הנסתרת עם העולם הגלוי, ומתוך אספקלריה זו הוא מסוגל לחיות את מדרגתה של ארץ ישראל, שבפנימיותה חבוי ערך העולם כולו, שם מסתתרת היכולת להעלות את החושך אל מקורו, אל 'בורא חושך', אל העמידה המתמדת והשאיבה המוחלטת מנקודת המעבר שמהאין אל היש, נקודת הבריאה, המאחדת את החפץ הבלתי גבולי עם ההתגלות קימעא קימעא בתוך המציאות. כשנשמה עליונה זו מתגלה בתוך הגוף, בתוך ההיסטוריה של כנסת ישראל, מתברר שאפילו במדרגה עליונה זו נזקקים לבירור, ו'קפץ עליו רוגזו ל יוסף'. הברית המאחדת שמים וארץ, הברית המאפשרת לכל החיים להתהוות מחדש כל הזמן, נזקקת לבירור ולצירוף בארץ מצרים. שבע עשרה שנה חי יעקב עם יוסף, המגלה את מדרגתו העליונה של יעקב בתוך הגוף, ושבע עשרה שנים אחרונות חי הוא יעקב עם יוסף בארץ מצרים. בירור הברית, בירור הקביעות בארץ, בירור היכולת לשבת גם בתוך הגוף, נזקק הוא להיסטוריה ארוכה המתחילה בירידה למצרים, ומסתיימת בגאולה העתידה. ייסורי הנשמה בתוך הגוף מגלים בעולם את אור עולם הבא, ולכן גם בעת הייסורים הנוראים האלה, נתבע האדם להיות בשמחה. חושך הייסורים הם הקביעות של 'מגורי האב' ב'ארץ',
שהלא השכינה ודאי לא שורה במקום של עצב, מהיכן אנו יודעים זאת? מיעקב, שבגלל שהיה עצוב על יוסף הסתלקה ממנו השראת השכינה, כיון שבאה לו שמחה מיוסף מיד 'ותחי רוח יעקב אביהם' (שם קפ:).

התיקון השלם של השמחה בתוך החושך הוא בחנוכה. 'וחושך זו מלכות יוון'. לא לחינם הקדוש ברוך מפגיש אותנו עם החושך דווקא בארץ ישראל. רק בארץ ישראל אפשר להעלות את כסילות החושך אל 'בורא חושך', רק בארץ ישראל אפשר לשאוב גבורה עליונה ממידתו של יצחק, ועימה להילחם בכסילות המתיימרת להסתפק בערכי עולם, עד שבפנימיותה אפילו את עצמה אינה יודעת להדריך. האור המתגלה מתוך החושך, המאיר את העיניים גם בעת החושך הגדול, מכשיר את הלבבות לשמחה עליונה גם אם מסותרת ב'הלל והודאה'. שמחת החנוכה היא האחיזה בעתיד, ומתוכה זוכים אנו להשראת שכינה בכל בית ובית, שכינה המתפרצת החוצה ומאירה גם את כל החוץ, עד שהכל מתעלה ומושך אור עליון המברר את הישיבה והקביעות בארץ ישראל.

שבת שלום וחנוכה שמח.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן