שלהבות תפילה – לפרשת תרומה

" 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי'פתח רבי שמעון בתחילה ואמר… 'ויקחו לי' מי שרוצה להשתדל במצוה ולהשתדל בו בקב"ה, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם אלא צריך האדם להשתדל בו כפי שראוי כפי כוחו.. ואם תאמר הלא כתוב 'לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב' שהתורה היא בחינם והיא ההשתדלות של הקב"ה, אלא ההשתדלות בתורה – כל מי שרוצה זוכה בה, שהיא ההשתדלות לידע את הקב"ה, כל מי שרוצה – זוכה בה בלא לשלם כלל, אבל ההשתדלות בתיקון הקב"ה הנעשית על ידי מעשה אסור ליטלה בחינם ובריק, כי לא זוכה להמשיך עליו את הרוח של הקב"ה אלא בתשלום מלא.. ועל זה כתוב 'ויקחו לי תרומה מאת כל איש', ממי שנקרא איש שהתגבר על יצרו, נקרא איש. 'אשר ידבנו ליבו' מהו אשר ידבנו ליבו? אלא שיתרצה  בו הקב"ה כמו שנאמר 'לך אמר ליבי' 'צור לבבי' 'וטוב לב' 'וייטב ליבו' כולם בקב"ה נאמר, אף כאן 'אשר ידבנו ליבו' ממנו תקחו את תרומתי שהלא שם נמצא ולא במקום אחר. ומהיכן יודעים שהקב"ה רוצה בו ושוכן בתוכו? כשרואים שרצונו של אדם בשמחה בליבו לרדוף ולהשתדל אחרי הקב"ה בליבו ובנפשו וברצונו ודאי שם יודעים ששורה בו שכינה…

כ"ה ב'; תרגום זוהר הקדוש קכח:

התפילה, שהיא מדברים העומדים ברומו של עולם, הרי כפי רומה כן זילותה, אך רבים אומרים מי ייתן טוב לנפשנו לזכות ולכוון בתפילה, שהלא כשאנו עומדים להתפלל לא מעט מחשבות מבלבלות אותנו. אנו עומדים עם כל דמיונותינו מול רבש"ע, ככלי ריק, עד שעם כל רצוננו הטהור להרגיש את עמידתנו ולדעת לפני מי אנו עומדים, אנו חשים כאילו בורחים אנו מעמידה זו אל כל המחשבות הפחות חשובות ואל טרדות יומיומיות שדווקא עתה מתעוררות. ואכן צריך להתרגל לאט לאט בכוונת התפילה עד שנברר את רצוננו, שעל כן אם אדם בוחר לו ברכה אחת, בה הוא משקיע את כל תשומת ליבו ורצונו, אותה הוא לומד, ומבין כיצד רצונותיו מתבטאים במילותיה, ועל אותה ברכה הוא מוכן למסור את עצמו עד שאינו זז ממנה, לפני שכל מילה בעת התפילה מאירה ומכוונת, הרי שאחרי שלושים יום של התמדה בכל התפילות ייפתח לו צינור של אור, שתיכף כשמתחיל לומר מילים אלו של ברכה זו, הרי שכל המחשבות הזרות מפנות את מקומן ואותה עמידה עמומה לפני המלך איתה החל את התפילה, הולכת ומתבהרת, וכל כולו עומד ומדבר עם המלך, אביו שבשמים, ומתנה את צרות כלל ישראל וגלות השכינה. ואע"פ שאינו מחסידים הראשונים שכל תפילתם היתה על כבוד שמים, ואצלו עדיין כבוד שמים מלובש בצרות פרטיות כאלה או אחרות, אבל עומק לבבו גם הוא מדבר, ובהירות התפילה מעמיקה את הדיבור עד שבו בוחר ד'. אלא שצריך להיזהר להקפיד לעלות לאט על מזבח הדבקות והתפילה כדי ש'לא תיגלה ערוותך עליו', היינו שלא תתערבנה מחשבות זרות בתפילה, אלא רק אחרי שברכה זו נקבעת ב'אש תמיד' בלבבו יוכל להוסיף עוד ברכה.

אמנם אף לשם הכוונה הראשונית, צריך אדם לעמוד לפני התפילה ולסדר מחשבותיו ורצונותיו, וכפי היכולת לידע שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, הקב"ה, שקרוב אלינו בכל קראינו אליו. בכך הוא נקרא איש המתגבר על יצרו ובוחר בטוב. והכח והשורש לכל זה היא תורה, שהיא היוצרת את ההשתדלות, שהלא תורה נקנית בלא כסף ובלא מחיר, כי היא מבררת לאדם את רצונו של הקב"ה בו. בעצם הפגישה עם התורה מתגלה בעומק לבבנו רצונו של הקב"ה בנו ובתוכנו. מהתגלות זו נבנית היכולת להשתדל והרצון להתאמץ, ועם רצון זה עצמו צריך ללכת.

אכן זה עיקר עבודת ד' – לא לרצות להתפלל או לרצות ללמוד, אלא שלא יהיה לו שום רצון אחר מלבד ללמוד ולהתפלל. 'ולוואי ויתפלל אדם כל היום כולו', וכשהוא עומד להתפלל הוא מביע אך מעט מן המעט את מה שבתוך לבבו. אז הוא רודף ומשתדל בכל ליבו לעשות רצונו יתברך, ואז אותה נקודה עליונה שהחלה להתגלות על ידי התורה, ונבנתה על ידי ההתגברות על היצר, אותה התגברות שהחלה להתגלות קימעא קימעא, יוצרת מצב בו כל האדם כל כולו בקדושה. ואף שכל היום מטרידות אותנו מחשבות אחרות, הרי שעומק הלב נשאר שמור, זוהי עליית הקיר הקטנה זכאי הוא בן האדם שמשים ברצונו להשתלם לפני אדונו בכל יום ולהתקין את עלית הקיר הקטנה לפני אדונו בתיקוני התפילה והברכות, כך יהיה הקב"ה אורחו בכל יום, זכאי הוא בעולם הזה וזכאי הוא בעולם הבא.  (תרגום זוה"ק קלג.).

כשאדם משווה את רצונותיו הגלויים להתגלות הקב"ה הקבועה שבתוככי נשמתו, הוא מתמלא שמחה והשתוקקות בלתי גבולית להביע את קשר השייכות והדבקות, וליבו הולך ומתגבר על כל המניעות החיצוניות, עד שכל כולו עומד מכוון בתפילה. 'טוב לב משתה תמיד', כשהרצון הקבוע הוא בטוב, הוא מגלה את הקב"ה שהוא ליבן של ישראל. הרמ"א מזכיר פסוק זה על סעודת פורים קטן. כשאדם כל כולו מלא בהשתוקקות מתמדת הרי שכבר בפורים קטן הוא מרגיש את אורה של הגאולה השלמה, אור עולם הבא, וליבו מלא תפילה הודיה ומרבה בסעודה של גילוי אור תורה ותפילה מלאת שמחה והשתוקקות, סעודת שלהבות תפילה ותורה.

שבת שלום

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן