זכות היו"ד הנוספת – לפרשת שלח

" 'אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן יהושע' תנא רבי הושעיא, יו"ד שניטל מאמנו שרה עלה ונשתטח לפני הקב"ה ואמר: רבון העולמים, עקרתני מן הצדקת הזאת? אמר לו הקב"ה: צא לך, לשעבר היית נתון בשם נקבה ובסוף תיבה, חייך שאני נותנך בשם זכר ובראש תיבה, הדא הוא דכתיב 'ויקרא משה להושע בן נון יהושע' ".

י"ג י"ז; ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ו

שני מרגלים עמדו כנגד כל השאר ואמרו 'טובה הארץ מאד מאד', יהושע וכלב. על יהושע משה מתפלל י'ה יושיעך מעצת המרגלים (סוטה לד:) ואילו כלב מתפלל על עצמו 'ויבא עד חברון' מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות והתפלל שינצל מעצת מרגלים והיינו דכתיב 'ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו' (שם). כדי להיכנס לארץ צריך לעורר את כח הגבורה מכוחה של אמונה גדולה. מראה העיניים תלוי בכיוון הלב, ולכן בסוף הפרשה אנו זוכים לקבל את פרשת ציצית המיישרת את העיניים לאורו של הלב המכוון לרצון ד', 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'. כשהנפש מפוחדת, כשהאדם אינו מאמין בעצמו, אין הוא מסוגל לראות את עצמו כמתגבר על קשיים גדולים ולפעמים הוא בעצמו יוצר קשיים דמיוניים מכוחה של פירוש המציאות הנובע מחוסר אמון ופחד. כדי להתגבר על היסוד הנפשי הזה, מגביר כלב את הרוח. את גודל רוחו הוא שואב מהאבות הקדושים שלנו הקבורים בחברון. הרוח מתגלה במידות, ביושר, וממילא ביכולת לאזור את כוח הגבורה שלנו ולראות את המציאות אחרת לחלוטין.

אמנם כדי להיות המנהיג של כלל ישראל אי אפשר להסתפק רק ברוח המזרימה לנפש כוחות חיים של גבורה גדולה. המבט הנתבע ממנהיג הוא שידע לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו (רש"י כ"ז ט"ז). כשאדם מעורר את הרוח, הוא מגלה צד מסוים, הוא חושף את הבריאות הטמונה, אבל אינו יכול לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו. אין הוא מסוגל לראות את הניצוץ החבוי בתוך קטנות וחולשה, אין הוא מסוגל ללכת עם העם כולו. קולו של כלב נשמע 'ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה', אבל עמדה זו מתעמתת עם עמדה הגורסת כי 'לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו'. רק כשמצטרף אליו יהושע  ושניהם קורעים את בגדיהם ואומרים 'טובה הארץ מאד מאד', הם אמנם מעוררים תגובה נוראה של רצון לרגום אותם באבנים, אבל היות והם מחזירים את הדיון מהמישור המעשי אל רצון ד' – 'אם חפץ בנו ד' והביא אותנו אל הארץ הזאת… אך בד' אל תמרודו.. וד' איתנו אל תיראום' – הרי שבד בבד עם הזעם הגדול כבוד ד' נראה באוהל מועד.

יהושע, גם בשעות הקשות ביותר אינו זונח את המרגלים, למרות עצתם הנוראה. יהושע גם בשעה הקשה של שמיעת דברי הבלע של המרגלים אינו עומד לעומתם, אלא מנסה לחשוף את גודל הנשמה החבויה ומסתתרת גם בתוך קטנות האמונה ואפילו הכפירה של המרגלים. סגולת הישועה שהיא המבט הפנימי על הגאולה מתגלה ביהושע דרך האות י'. 'כי בי'ה ד' צור עולמים'. הקב"ה בורא את העולם הבא באות י'. הריכוז של האות י' נותן בבת אחת את היכולת להיות ולראות כל, ומצד שני ליצור מצב בו 'כל' זה מרוכז בכל אחד ואחד בפני עצמו. 'ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק… מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו' (ב"ב עה.). אור עולם הבא מגלה אצל כל יחיד את כל העולם ומלואו. בראשית התהוות עם ישראל עומדת שרי, השררה מרוכזת בה ובתוכה. כגיבור הכובש את יצרו שלו כן שררתה של שרי מוכוונת אל תוכה, והאות י' מופיעה בסופו של תהליך, בתור אות נקבית המקבלת את רשמי כל המציאות וכנסת אותם לתוכה. באופן הזה מגלה שרי את ייחודיותו וחשיבותו של כל אחד, ורק מתוך כך היא פונה למגמה אוניברסלית של 'שרה' החוברת לאברהם, אב המון גויים, שהיא היכולת להקשיב ולשמוע את המיית כל הגויים ועם כל זה לכוון אותם בגבורה אל שכלולם והתעלותם מתגלה מתוך אוצר היחידיות הגנוז בחובו את הכל אשר לשרי.

יהושע מחדש בעת כיבוש יריחו את תפילת 'עלינו לשבח' המבדילה מחד בין ישראל לעמים 'שלא עשנו כגויי הארצות' אך לא פחות מזה מלאת תקווה ואמונה כי 'האלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שד-י וכל בני בשר יקראו בשמך'. אצל יהושע האות י' היחידאית מתגלה בראש שמו. זהו היסוד העיקרי מתוכו מתכוננת הנהגתו העתידית, מתוך אור עולם הבא הוא פועל ועושה בתוך העולם הזה. אין הוא רק כונס אל עצמיותו את כל רשמי המציאות, אלא מתוך מה שגנוז בו הוא פועל, זו התשובה לאות י'  חייך שאני נותנך בשם זכר ובראש תיבה. הוא נכנס אל העולם הזה מתוך אותה יחידיות כוללת כל והולך וחושף מתוך אור נשמתו את אור זה בכל דעה ודעה. אין הוא נבהל מזעם, אין הוא נבהל מעמדות אחרות, ומצד שני אין הוא מטשטש את עומק עצתו ואמונתו. משה רבינו המאיר כולו מאור אספקלריה המאירה, נותן את כשרון הופעת העולם הבא בעולם הזה ליהושע והופך אותו להיות כל כולו עתידי, מהושע ליהושע.

שבת שלום.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן