מחפש שם

לטעימה מהחוברת לחץ כאן

להזמנות לחצו כאן או במייל ל: yeshivatreuta@gmail.com 

אהבת עולם אהבתיך | אקדמות לשבועות

תרגום, פירוש וביאור לאקדמות של שבועות. הביאור הוא בבחינת ראשי פרקים, הנועדים להפרות את המחשבה, ובעיקר לעורר את הלבבות לשמחת יום מתן תורתנו, לאהבת ד' ולכמיהה לגאולה בהופעת אורם של ישראל. 

אחרי כל עמל התורה של הלילה אנו מקדימים לקבלת התורה פיוט מופלא שפרץ ובא לעולם בראשית תקופת הראשונים באשכנז. 
מהו פיוט זה? בתחילת ימי הביניים הופיע והתגלה בקהילות אשכנז הפיוט 'אקדמות'. מקורו אינו ברור, שפתו קשה, ותכניו מכוסי ערפל.
 
לטעימה לחצו כאן
להזמנות לחצו כאן או במייל ל: yeshivatreuta@gmail.com 

על קו ומעגל - לחודש כסלו

ישנו סיפור מפורסם השגור בפינו מאז ילדותינו, סיפור מעשה שמרוב מה שדשנו בו, איננו שמים לב לרבדים השונים שבו, לזרמי העומק החולפים מבעד למעטה הסיפורי, היוצרים עיתים תמונה שונה מהמצטייר בנו מתוך קריאה בסיפור. מעשה זה – העוסק בחוני המעגל וגלגוליו – ללימוד הוא נצרך ולהעמקה.

מעשה פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים, שלחו לחוני המעגל, התפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. עג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא שנאמר 'על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור וגו'.

אמר לפניו –  ריבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין. אמרו לו תלמידיו –  רבי ראינוך ולא נמות?! כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך.

להורדה והמשך קריאה

הצעה לסדר

כל אחד מאיתנו מצֻוֶה לקדש את היום, לתת לו משמעות מיוחדת ונשגבת. יום של חירות. חירות שהחלה ביציאת מצרים, אך ממשיכה לפַעֵם בעולם ולשחררו עוד ועוד ממוגבלותו. לכן כל שנה אנו מזכירים זאת מחדש בליל הסדר, ביום בו מגיעה פעימה חדשה של חירות לעולם.

'סימניה' המתמצתת את מהלך הסדר, מהו עניינו של כל סימן, ואת מהלך ההגדה. את הסימניה ערכו תלמידי הישיבה מתוך שיעוריו של הרב נתן על ההגדה.

לטעימה והזמנות לחצו כאן

סדר ט"ו בשבט

"בשביל לזכות לעיניים של ארץ ישראל, צריך מדרגה מיוחדת. העיניים של ארץ ישראל הן אלה הרואות את הטוב הגנוז בכל, את המטמוניות שבארץ ישראל החומרית ממש".

 

 

להמשך קריאה:

סדר ט"ו בשבט –  לחץ כאן להורדה

שירה ליופי וחיים - ימי השובבי"ם

"…וימים יבואו והתרבות הכללית תביט בהערצה נשגבה על הוד אלוה, הפרוש בתוך המחשבות הנראות כחשכות לעומדים בגסות הנטיה ובשובבות הדעת מחוץ למחנה ישראל, המקושרות בתיקוני היסוד, וכל דברי הצומות וזעקתם אשר לשובבים שבמוסר הרזי. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"

תקנו קדמונינו את הימים בהם אנו קוראים את פרשיות שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים כימים המיוחדים לתיקוני תשובה.

להמשך קריאה:

שירה ליופי וחיים –  לחץ כאן להורדה

סיפור חייו - סיפורים מהבעל שם טוב

משרך את דרכו בכבדות. מתרחק אט אט מן העיר בה קיווה למצוא סיום לטלטולי הדרכים, טלטולים אותם הוא נושא בכאב כבר כמה שנים מאז פטירת רבו האהוב. את קשיי הדרכים, את הניתוק ממשפחתו, הוא קיבל באהבה, הוא גם הרגיש שהבטחת פרנסתו אותה קיבל מרבו נושאת פירות, אם כי הרגיש תמיד כי דבר מה נעלם וטמיר גנוז בצורה זו של פרנסה. עת היה עובר ממקום למקום, נושא מדברותיו ובעיקר מספר סיפורים על רבו, רבינו הקדוש רבי ישראל בעש"ט, היה מרגיש איך עצם הסיפורים לבדם יש בהם כדי לעורר את ישראל לאהבת אביהם שבשמים. בשתיקה היה מקבל שכר טרחתו, ומרגיש שאין פרנסתו הנושא, אף שרבו כך ציווהו, אף אין הסיפורים הנושא, אף שכך אמר לו רבו, באותו יום מר ונמהר, יום בו התערבה שמחת מתן תורתנו בהסתלקותו של אותו צדיק לחיי עלמא.

להורדת החוברת המלאה לחץ כאן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן