שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים
במדבר

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים

"זה שאמר הכתוב 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה.' מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרי הנמלה הזו שלשה בתים יש לה ואינה כונסת בעליון מפני הדלף, ולא בתחתון מפני הטינה (=הבוץ), אלא באמצעי. ואינה חיה אלא ששה חדשים… וכל […]

קרא עוד ←
גנותה של מחלוקת  – לפרשת קרח
במדבר

גנותה של מחלוקת – לפרשת קרח

" 'ויאמר אל ד' אל תפן אל מנחתם' – אל תקבלם בתשובה. היה צריך למקרא לומר אל תפן אל עבודתם (שהרי הם עמדו להקטיר קטורת ולא להקריב קרבן מנחה) ומהו 'אל מנחתם'? כך אמר משה לפני הקב"ה: רבונו של עולם יודע אני באלו שיש להם חלק באותה מנחה (בקרבן תמיד) שישראל מקריבים לפניך בכל יום […]

קרא עוד ←
פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל' – זה צדקה שאתה מביא לעולם מפורסמת היא על ההרים הללו, 'משפטיך תהום רבה' – משפט שאתה עושה בעולם כתהום רבה, מה תהום רבה בסתר אף משפטיך, בסתר, כיצד?! כיון שחרבה ירושלים בתשעה באב חרבה, […]

קרא עוד ←
הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח
בראשית

הוציאה ממסגר נפשי – פרשת נח

  "צא מן התבה – אמר דוד 'הוציאה ממסגר נפשי', כשהיה נח בתיבה היה מתפלל תמיד 'הוציאה ממסגר נפשי' שנאמר 'על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו', אמר לו הקדוש ברוך הוא: נח, גזרה היא מלפני שלא תצא מן המסגר הזה עד שתשלימו י"ב חדש, וכן ישעיה […]

קרא עוד ←
המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר 'לא תעלה במעלות על מזבחי' וסמיך ליה 'ואלה המשפטים', ותנא 'אשר לא תגלה ערותך' (זהו המשך הפסוק 'ולא תעלה במעלות) וכי ערותן של כהנים מגולות היו, והלא כבר נאמר 'ועשה להם מכנסי בד'? אלא לומר […]

קרא עוד ←
כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך
במדבר

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך  "ילמדנו רבינו כמה נימין היו באותו כנור שהיו הלוים מנגנין בו? כך אמר רבי יהודה שבעה נימין היו בכנור שנאמר 'שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח' אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות, וכן דוד אומר 'שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך', ולימות המשיח […]

קרא עוד ←
אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח
בראשית

אורחות ה' חסד ואמת – פרשת וישלח

"וירא אלהים אל יעקב – זה שאמר הכתוב: 'כל ארחות ד' חסד ואמת', בשעה שאמר משה לישראל 'אחרי ד' אלהיכם תלכו' וחוזר ואומר ללכת בדרכיו, אמרו לו: מי יוכל ללכת בדרכיו, והכתיב 'ד' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו', וכתיב 'בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו' וכתיב 'אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד'? […]

קרא עוד ←
נשיאות פנים ונשיאות ראש
במדבר

נשיאות פנים ונשיאות ראש

" 'ויהי ביום כלות משה', אמר רבי יהודה בר סימון: יום שהוקם המשכן נכנס משה והיה שומע קול הדר, קול נאה, קול משובח, אמר משה 'אשמעה מה ידבר האל ד' '. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: שלום אני מדבר להם, שאין בלבי על בני כלום, שנאמר 'כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל […]

קרא עוד ←
יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות
בראשית

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות

  "אלה תולדות יצחק. זה שאמר הכתוב: 'גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו' כנגד מי אמרו שלמה? לא אמרו אלא כנגד יצחק שבשעה שנולד יצחק היו הכל שמחים, שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ומפני מה היו שמחים שאלמלא לא נברא יצחק לא היה העולם מתקיים שנאמר 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות […]

קרא עוד ←
אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם' אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר 'אמור ואמרת' צריך לדרוש… ואף כאן 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת' אמירה ראשונה למת מצוה יטמא והשניה לאחרים לא יטמא, לפיכך 'אמור ואמרת'. לפי שבעולם הזה כהן מיטמא […]

קרא עוד ←