שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא
שמות

על הכבוד, הנבואה וחביקת הכל- לפרשת בא

 "וידבר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר וכי (=והלא) לא היה הדבור אלא למשה בלבד, ומה תלמוד לומר 'אל משה ואהרן', כשם שהיה משה כלול (=ראוי) לדברות כך אהרן, ומנין שלא דבר עם אהרן דכתיב 'ויהי ביום דבר ד' אל משה בארץ מצרים' –  למשה ולא לאהרן, אף כאן למשה ולא לאהרן, ומפני […]

קרא עוד ←
דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

דבר ד' המוצנע והגלוי – לפרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני באוהל מועד' עד שלא עמד אוהל מועד דיבר עימו בסנה שנאמר 'ויקרא מלאך ד' אליו בלבת אש מתוך הסנה', אחר כך דיבר עימו במדין שנאמר 'ויאמר ד' אל משה במדין', אחר כך דיבר עימו במצרים שנאמר 'ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר', ואחר כך דיבר […]

קרא עוד ←
אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך
בראשית

אברהם – אהבה יראה ואהבה לפרשת לך לך

" ויאמר ד' אל אברם- ילמדנו רבנו, אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך? רב אידי ורב הונא בשם רבי יהודה, ורבי יוסי בשם רבי שמואל אמרו: אסור לקבל עליו עול מלכות שמים כשהוא מהלך אלא יעמוד במקום אחד ויכוון ליבו לשמים באימה וביראה ברתת ובזיע ביחוד השם, ויקרא 'שמע ישראל ד' אלוקינו […]

קרא עוד ←
פרשת ויצא
בראשית

פרשת ויצא

"ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט, לשלש הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען, ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו. מכיון שראהו הקדוש ברוך הוא בצרה גדולה נגלה עליו בחלום. אמר רבי אבהו בשם רבי שמעון בן […]

קרא עוד ←
זמן וטהרה – לפרשת חוקת
במדבר

זמן וטהרה – לפרשת חוקת

" 'והייתה לעדת ישראל למשמרת' – לפי שבעולם הזה ישראל מיטמאין ומיטהרין על ידי כהן, אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד לטהרן, ומה טעם? 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם…' " (ילקוט שמעוני חוקת) סדר ההיטהרות במובן האישי, המתגלה בחוקת הפרה האדומה, הינו גילוי של סדר טהרה כללי יותר. המדרש מתאר את הפרה האדומה כמלכויות […]

קרא עוד ←
עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'? אמר רבי יהודה בר שלום משל לבן מלכים שעמד מחוליו. אמר אביו נמתין לו שלשה חדשים עד שתשוב נפשו מן החולי ואחרי כן אוליכנו לבית הרב ללמוד תורה, אף כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהן […]

קרא עוד ←
להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח
שמות

להפוך מר למתוק – לפרשת בשלח

" 'ויאמר אם שמוע תשמע' אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, מידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק, אבל מידת הקב"ה אינו כן אלא מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק שנאמר 'ויאמר אם שמוע תשמע' אם שמוע – תשמע ואם לאו לא תשמע" […]

קרא עוד ←
לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי
שמות

לימוד בהקהל ומסירות בהקהל – לפרשת ויקהל פקודי

" 'ויקהל משה' – רבותינו בעלי אגדה אומרים: מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי […]

קרא עוד ←
לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה
בראשית

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה

  "זה שאמר הכתוב 'בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך' רבי אליעזר אומר: בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה אם זרעת ביורה אל תעמוד במלקוש שנאמר 'ולערב אל תנח ידך', למה? 'כי אינך יודע איזה מהם יכשר ואם שניהם כאחד טובים'. רבי יהושע אומר: אם בא לפניך בבקר זרע מצוה זרע, ואם יבא לפניך […]

קרא עוד ←
מהות הלימוד בדרך  – לפרשת ויגש
בראשית

מהות הלימוד בדרך – לפרשת ויגש

" 'ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך' אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. איני (=כן הוא)?! והאמר רבי אילעי: שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף… לא קשיא הא למיגרס הא לעיוני (= לא קשה זה לגרוס, זה לעיין, כלומר ללמוד בגירסא מותר ללמוד ולעיין אסור […]

קרא עוד ←