שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות
ויקרא

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות

"דבר אחר 'אדם כי יהיה בעור בשרו' למה אינו אומר 'דבר אל בני ישראל' כמו שכתב בכל הפרשיות כלם אלא 'אדם כי יהיה'? זה שאמר הכתוב 'כי לא אל חפץ רשע אתה' וגו' לפי שהפסוק אומר 'עצתי תקום וכל חפצי אעשה', מי ששומע הפסוק הזה אומר שמא עוות הדין יש למעלה? אמר רבי תנחומא מהו […]

קרא עוד ←
 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים
במדבר

 זריזות, צדק ודבקות – לפרשת שופטים

"זה שאמר הכתוב 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה.' מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? רבנן אמרי הנמלה הזו שלשה בתים יש לה ואינה כונסת בעליון מפני הדלף, ולא בתחתון מפני הטינה (=הבוץ), אלא באמצעי. ואינה חיה אלא ששה חדשים… וכל […]

קרא עוד ←
שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח
שמות

שירת הגאות, הענווה והתשובה – לפרשת בשלח

"כי גאה גאה – גאוני (הקב"ה 'הגאה' אותי) וגאיתיו. גאוני במצרים 'בני בכורי ישראל',  גאיתיו במצרים 'השיר יהיה לכם כליל התקדש חג', גאוני על הים 'ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה' וגו', גאיתיו על הים 'אשירה לד', כי גאה גאה בעולם הזה ועתיד להתגאות לעולם הבא שנאמר 'כי יום לד' צבאות על כל גאה ורם […]

קרא עוד ←
אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם' אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר 'אמור ואמרת' צריך לדרוש… ואף כאן 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת' אמירה ראשונה למת מצוה יטמא והשניה לאחרים לא יטמא, לפיכך 'אמור ואמרת'. לפי שבעולם הזה כהן מיטמא […]

קרא עוד ←
פרשת ויצא
בראשית

פרשת ויצא

"ילמדנו רבינו ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט, לשלש הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען, ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו. מכיון שראהו הקדוש ברוך הוא בצרה גדולה נגלה עליו בחלום. אמר רבי אבהו בשם רבי שמעון בן […]

קרא עוד ←
פרשת במדבר וחג השבועות
במדבר

פרשת במדבר וחג השבועות

" 'וידבר ד' אל משה במדבר סיני', זה שאמר הכתוב  'צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה' וגו', 'צדקתך כהררי אל' – זה צדקה שאתה מביא לעולם מפורסמת היא על ההרים הללו, 'משפטיך תהום רבה' – משפט שאתה עושה בעולם כתהום רבה, מה תהום רבה בסתר אף משפטיך, בסתר, כיצד?! כיון שחרבה ירושלים בתשעה באב חרבה, […]

קרא עוד ←
תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית
בראשית

תפילה ושבת – חידוש וקידוש החול. לפרשת בראשית

"בראשית ברא אלהים –  ילמדנו רבינו הבונה בית חדש כיצד צריך לברך? כך שנו רבותינו ז"ל: הבונה בית חדש מברך שהחיינו כדי שיעשה נחת רוח ליוצרו, וכן אתה מוצא שלא ניתנו המועדות לישראל אלא להנאת עצמן. אמר הקדוש ברוך הוא: אתם ההניתם עצמכם, תהיו שונין לשנה הבאה שנאמר 'ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה' […]

קרא עוד ←
העצה על המילה – פרשת וירא
בראשית

העצה על המילה – פרשת וירא

'באלוני ממרא –  ולמה באלוני ממרא? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר של בריה. שלשה אוהבים היו לו לאברהם: ענר אשכול וממרא, וכיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא שימול הלך לקחת מהם עצה. הלך אצל ענר, אמר כך וכך אמר לי הקדוש ברוך הוא. אמר לו ענר: בעל מום רוצה אתה לעשותך?! […]

קרא עוד ←
המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים
שמות

המתינות שבזריזות – לפרשת משפטים ושקלים

"…ודיינים צריכין לחמוצי (=להמתין) דינייהו (=דינם) כדדרש בר קפרא מנא הא מילתא (=מה המקור) דאמרו רבנן 'הוו מתונים בדין'? שנאמר 'לא תעלה במעלות על מזבחי' וסמיך ליה 'ואלה המשפטים', ותנא 'אשר לא תגלה ערותך' (זהו המשך הפסוק 'ולא תעלה במעלות) וכי ערותן של כהנים מגולות היו, והלא כבר נאמר 'ועשה להם מכנסי בד'? אלא לומר […]

קרא עוד ←
טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת
במדבר

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת

"אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה היה אומר לו טומאתו וטהרתו. כיון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים.. אמר משה לפניו רבש"ע אם נטמא הכהן במה תהא טהרתו? לא השיבו. באותה שעה נתכרכמו פניו של משה. כיון שהגיע לפרשת פרה אדומה אמר לו הקדוש ברוך […]

קרא עוד ←