שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא
בראשית

הנשיקה הטהורה – לפרשת ויצא

"כתיב 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל' – מדבר ביעקב דכתיב 'ויחלום והנה סולם'… רבי ברכיה בשם רבי מאיר אמר מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד ושל יון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא: יעקב אף אתה עולה. באותה שעה נתיירא אבינו […]

קרא עוד ←
כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך
במדבר

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך

כינור של לעתיד לבוא בסוד דרך המדבר – לפרשת בהעלותך  "ילמדנו רבינו כמה נימין היו באותו כנור שהיו הלוים מנגנין בו? כך אמר רבי יהודה שבעה נימין היו בכנור שנאמר 'שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח' אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות, וכן דוד אומר 'שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך', ולימות המשיח […]

קרא עוד ←
ויקרא
ויקרא

ויקרא

  " 'וידבר ד' אל משה לאמר נפש כי תחטא'… זה שאמר הכתוב 'גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגלים חוטא' מי שחטא אפילו בשוגג אינו סימן יפה לו, כיצד? היו לפניו שתי חנויות אחד של נכרי ואחד של ישראל נכנס לאותה של נכרי בלא דעת – לא טוב, נכנס במזיד נקרא חוטא שנאמר […]

קרא עוד ←
ברור החלומות – פרשת וישב
בראשית

ברור החלומות – פרשת וישב

   "…אמר רבי יהושע בן לוי: בא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם – מכה באזמל ומרפא ברטייה, והקב"ה במה שהוא מכה הוא מרפא שנאמר 'כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך'.   יוסף לא נמכר אלא ע"י חלום שנאמר 'ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא לכו ונמכרנו' […]

קרא עוד ←
צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי
בראשית

צדיק באמונתו יחיה – פרשת ויחי

  " 'ויקרא יעקב אל בניו' – זה שאמר הכתוב 'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח' הכתוב מדבר ביצחק ויעקב ששניהם בקשו לגלות מסטורין של הקדוש ברוך הוא. יצחק כתיב בו 'ויקרא את עשו בנו הגדול' בקש לגלות לו את הקץ והעלים הקדוש ברוך הוא ממנו. יעקב בקש לגלות לבניו את הקץ שנאמר 'ויקרא יעקב […]

קרא עוד ←
אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר
ויקרא

אמירה שלעתיד לבא – פרשת אמור ול"ג בעומר

אמירה שלעתיד לבא – לפרשת אמור ול"ג בעומר " 'ויאמר ד' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם' אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר 'אמור ואמרת' צריך לדרוש… ואף כאן 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת' אמירה ראשונה למת מצוה יטמא והשניה לאחרים לא יטמא, לפיכך 'אמור ואמרת'. לפי שבעולם הזה כהן מיטמא […]

קרא עוד ←
העצה על המילה – פרשת וירא
בראשית

העצה על המילה – פרשת וירא

'באלוני ממרא –  ולמה באלוני ממרא? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר של בריה. שלשה אוהבים היו לו לאברהם: ענר אשכול וממרא, וכיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא שימול הלך לקחת מהם עצה. הלך אצל ענר, אמר כך וכך אמר לי הקדוש ברוך הוא. אמר לו ענר: בעל מום רוצה אתה לעשותך?! […]

קרא עוד ←
עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו
שמות

עולם הרוח וההכרעה המעשית – לפרשת יתרו

"ולמה לא נתנה התורה כשיצאו ממצרים, לא כך אמר למשה 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה'? אמר רבי יהודה בר שלום משל לבן מלכים שעמד מחוליו. אמר אביו נמתין לו שלשה חדשים עד שתשוב נפשו מן החולי ואחרי כן אוליכנו לבית הרב ללמוד תורה, אף כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהן […]

קרא עוד ←
אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות
ויקרא

אהבת ישראל – לפרשת תזריע מצורע ויום העצמאות

"דבר אחר 'אדם כי יהיה בעור בשרו' למה אינו אומר 'דבר אל בני ישראל' כמו שכתב בכל הפרשיות כלם אלא 'אדם כי יהיה'? זה שאמר הכתוב 'כי לא אל חפץ רשע אתה' וגו' לפי שהפסוק אומר 'עצתי תקום וכל חפצי אעשה', מי ששומע הפסוק הזה אומר שמא עוות הדין יש למעלה? אמר רבי תנחומא מהו […]

קרא עוד ←
גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא
שמות

גדלות האמונה שורש הגאולה – לפרשת וארא

בס"ד "רבי יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח'- וכי יש לך אדם שמתבשר בשורה ואינו שמח?! נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחרות, ואינו שמח?! אם כן מה תלמוד לומר 'ולא שמעו אל משה' אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה…" (ילקוט שמעוני וארא קעח') הרוח הקצרה, מסתפקת […]

קרא עוד ←