שיעורים מבית המדרש

קטגוריות שיעורים

הצטרף לקבלת השיעור השבועי במייל

ויקרא
ויקרא

ויקרא

  " 'וידבר ד' אל משה לאמר נפש כי תחטא'… זה שאמר הכתוב 'גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגלים חוטא' מי שחטא אפילו בשוגג אינו סימן יפה לו, כיצד? היו לפניו שתי חנויות אחד של נכרי ואחד של ישראל נכנס לאותה של נכרי בלא דעת – לא טוב, נכנס במזיד נקרא חוטא שנאמר […]

קרא עוד ←
יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות
בראשית

יצחק מקיים העולם – פרשת תולדות

  "אלה תולדות יצחק. זה שאמר הכתוב: 'גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו' כנגד מי אמרו שלמה? לא אמרו אלא כנגד יצחק שבשעה שנולד יצחק היו הכל שמחים, שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ומפני מה היו שמחים שאלמלא לא נברא יצחק לא היה העולם מתקיים שנאמר 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות […]

קרא עוד ←
דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי
בראשית

דיוקה של ברכה – לפרשת ויחי

" 'המלאך הגואל אותי' רבי אלעזר אומר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה בכל יום אף גאולה בכל יום. רבי שמואל בר נחמן אמר גדולה מן הגאולה, שהגאולה על ידי מלאך דכתיב 'המלאך הגואל אותי' ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא דכתיב 'פותח את ידך ומשביע'. רבי יהושע […]

קרא עוד ←
הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע
ויקרא

הקב"ה מטהר את ישראל – לפרשת תזריע מצורע

"… לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעין, אבל לעתיד אמר הקב"ה: אני מטהר אתכם, הדא הוא דכתיב 'וזרקתי עליכם מים טהורים'… לפיכך הקדוש ברוך מדמה טומאת ישראל לטומאת נידה שנטמאת ונטהרת, כך עתיד הקב"ה לטהר את ישראל שנאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'… אמר הקב"ה: בעולם הזה הייתם מיטהרין וחוזרין ומיטמאין, אבל לעתיד לבא […]

קרא עוד ←
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח
בראשית

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא – פרשת וישלח

בס"ד " 'ויותר יעקב לבדו'- 'אין כאל ישרון רוכב שמים בעזרך' אין כאל, ומי כאל? ישורון, הנאים והמשובחים שבכם, את מוצא כל מה שעתיד הקב"ה לעשות לעתיד לבא הקדים הקב"ה לעשות על ידי צדיקים בעולם הזה…אין כאל ישורון, ומי כאל? ישורון סבא, מה הקב"ה כתיב ביה 'ונשגב ד' לבדו' אף הכא (=כאן) 'ויותר יעקב לבדו' […]

קרא עוד ←
קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים
ויקרא

קוממיות – לפרשת בחוקותי וליום ירושלים

" 'ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות' רבי שמעון אומר מאתים אמה, רבי יהודה אומר מאה אמה כאדם הראשון…" (ילקוט שמעוני בחוקותי) מחלוקת זו מובאת בגמרא (בבא בתרא עה.) אך שם רבי מאיר אומר 'מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד ההיכל וכתליו'. קוממיות אינה רק קומה אחת אלא […]

קרא עוד ←
קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה
בראשית

קץ שם לחושך – לפרשת מקץ וחנוכה

 " 'ויהי מקץ שנתיים ימים'. 'קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר' וגו'. זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפלה. מה טעם? 'קץ שם לחשך', כל זמן שיצר הרע בעולם אופל וצלמות בעולם, נעקר יצר הרע מן העולם אורה ושמחה בעולם, עבר אופל וצלמות מן העולם. דבר אחר: 'קץ שם לחשך' זמן נתן ליוסף כמה […]

קרא עוד ←
לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה
בראשית

לערב זרע זרעך – פרשת חיי שרה

  "זה שאמר הכתוב 'בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך' רבי אליעזר אומר: בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה אם זרעת ביורה אל תעמוד במלקוש שנאמר 'ולערב אל תנח ידך', למה? 'כי אינך יודע איזה מהם יכשר ואם שניהם כאחד טובים'. רבי יהושע אומר: אם בא לפניך בבקר זרע מצוה זרע, ואם יבא לפניך […]

קרא עוד ←
טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת
במדבר

טומאת המת ועומק תיקונה – לפרשת חוקת

"אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: על כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה היה אומר לו טומאתו וטהרתו. כיון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים.. אמר משה לפניו רבש"ע אם נטמא הכהן במה תהא טהרתו? לא השיבו. באותה שעה נתכרכמו פניו של משה. כיון שהגיע לפרשת פרה אדומה אמר לו הקדוש ברוך […]

קרא עוד ←
פרשת יתרו
שמות

פרשת יתרו

" מה כתיב למעלה מן העניין? מפלתו של עמלק ואחר כך 'וישמע יתרו'. זה שאמר הכתוב 'לץ תכה ופתי יערים' 'לץ תכה' – זה עמלק, 'ופתי יערים' זה יתרו" (ילקוט שמעוני יתרו) שלמה המלך בספר משלי מתאר שלוש דמויות – לץ תכה, ופתי יערים, ונבון יבין דעת. הנבון הוא אדם המסוגל ללמוד מתוך עומק דעתו, […]

קרא עוד ←